Biztonsági mentés

 

 

 

A digitalizáció helye és szerepe a különböző művészi

szertartásrendekben (kísérleti játékfilm,installáció,

performance), az Éneklő Akadémia két évtizedes

működésének tapasztalatai alapján

 

 

 

 

 

A szerzők - természetesen - egymástól függetlenül hozták létre

szövegeiket, az esetleges egybeesés talán mégsem a véletlen műve.

 

 

 

KLENCSÁR GÁBOR:

 

Mióta képtelenek vagyunk élni, mindent rögzítünk és archiválunk. Lementett dolgainkat aztán átmásoljuk, sokszorosítjuk, különböző adattárolókon raktározzuk, ne hogy elvesszen, megsemmisüljön valami fontos, valami számunkra is megfoghatatlan, amiről azt feltételezzük, hogy az maga az életünk. Természetesen minden digitalizáláskor, másoláskor, újramentéskor elveszik valami, valahol a nullák és egyek között. Ha csak néhány lényegtelennek tűnő kilobájttal is, de egyre könnyebbek és kevesebbek leszünk. Rögzítünk, mentünk, sokszorosítunk. Cselekedeteinket már csak az archiválás vágya inspirálja. Gyűjtögetjük az életünk darabkáit, de az egész valahogy mégsem akar összeállni. A végtelenbe tartó adathalmaz már számunkra is egyre áttekinthetetlenebb, egy idegen számára pedig egyszerűen virtuális szemét. Számítógépeinken több ezer kép, videó, levél várja a megmentő, végzetes merevlemezhibát. Valahol tudatunk alatt már mi is nagyon szeretnénk látni a Kérem, formázza újra a memóriát üzenetet az elkékült képernyőn.

Egyáltalán digitalizálható-e az élet? Digitalizálható-e a bor és az étel íze, a virág illata, az elpárolgó tengervíz után a bőrön lerakódott sókristályoktól viszkető bőr, a fák között süvítő szél, vagy az ablakon át beszűrődő őszi napfény. Elveszne-e valami igazán fontos, ha a világ összes számítógépének adattárolóit egyszerre letörölnénk?

A Földre egyébként mindig jókor érkeznek a dolgok. A számítógépet is akkor materializálta egy földlakó amikor már nagyon nem bírtuk nélküle. Mikor a tiszta hangot sem meghallani sem megszólaltatni nem tudta már senki, szükség volt egy szintetizátorra. És ez a hangzás tetszett. És ugyanígy az eredeti fotónál, képnél hitelesebbnek hatott annak csak nyomait, képmaradványait tartalmazó fénymásolat, fax, elektrografika. Ezek a képek, hangok, de szövegek is azzal hatnak, ami nincs is rajtuk, bennük igazán. Egy valaha volt vagy vágyott tökéletes egész génjeinkben őrzött emlékét idézik, és egyben szólnak annak megsemmisüléséről.

Nincs mit tenni: nekünk ez jutott. Itt állunk valahol két világ peremén. Már nem vagyunk régiek és még nem is vagyunk igazán újak. Az élet már nem igazán élet, és még nem is annyira virtuális, hogy ne fájna a hiánya. Szertartásainkban néha még magunkat szeretve hiszünk és áldozunk az ősök kultuszának miközben egy fotelben élünk, spermánkat emailben küldjük szíves felhasználásra valakinek, akiről igazából még azt sem tudhatjuk biztosan, hogy férfi-e vagy nő. Tízpercenként ellenőrizzük különböző álneveken futó elektronikus postafiókjainkat, és nagy izgalommal várjuk, hogy megtörtént-e már a fogantatás. A folytatás új szereplőkkel már a mátrixban játszódik tovább.

S mikor majd az utolsó egysejtű az evolúció káprázatába beleunván nem osztódik tovább, és az öröklét reményében merevlemezre mentett agyak veszettül kutatnak a google-ban az eltűnt lélek után, talán a fizetett hirdetések között szemérmesen megbújva néhány pillanatra felvillan az üzenet a képernyőn. De akkorra már nem lesz senki aki észrevenné.

 

 

KÁPLÁN GÉZA:

Háromszemélyes intézményünk neve: Éneklő Akadémia. T. S. Eliot híres kívánalma: - a gondolatot közvetlenül érzékelni, mint a rózsa illatát - volt ihletőnk a névválasztáskor. E lehető-lehetetlen könnyedség vezet - remélem - jelen témánk tárgyalásánál is. Jut eszembe, Szent Ferenc a halálos ágyán énekelt - erre mondandóm végén még visszatérek

A kérdés, hogy filmben, performance-ban, installációban miként alkalmaztuk a digitális eszközöket, nagyon egyszerűen

megválaszolható: ugyanúgy, mint bármely analóg elektronikai eszközt vagy hagyományos anyagot: a szükségnek megfelelően, eszköz voltukat nem túldramatizálva, de önértéküket tiszteletben tartva.

A tulajdonképpeni kérdés az, hogy a digitális technika szellemisége átsugárzott-e ezen általunk művelt művészeti formákra, illetve lehet-e, érdemes-e - beléveszve - önálló entitásként tételezni és működtetni, egyáltalán: megáll-e a maga lábán mint művészi médium. Ezek a kérdések nyilván - kényszerűen - felvetődnek azon "hagyományőrzők" körében is, akik - legalábbis a nyilvánosság előtt - gőgösen elhatárolódnak a téma felvetésétől, azonosulva Peter Koslowski megállapításával, miszerint "A tömegtermelés korszakában a solszorosítás hiánya válik a művészet egyik lényegi minőségévé és értékmérőjévé."

1988-ban Klencsár Gáborral készített első kisjátékfilmünk forgatókönyvére (egy A/4-es lapra) felírtuk az Empedoklész-féle négy elem nevét: víz, föld, tűz, levegő, mondván, ez lesz a film "témája", minden egyéb, a cselekményvázlat, a helyszínek, a szereplők, a zene ebből következik. E módszerünk mindmáig, minden műfajban megmaradt. Egy nagyon határozott gondolati-eszmei alaptétel, konstrukció nélkül a megjelenített matéria mit sem ér, mindenesetre minket nem érdekel, mert széteső, zagyva, üres és lét nélkül való, egyáltalán: káprázat. Miről szól nekünk, ma, ez a módszer és magatartás? A konceptualitás kényszerű jelenlétéről. Arról az általunk igazoltnak vélt hipotézisről, hogy a digitalizáció és a konceptualitás még inkább egymást feltételezik, a digitális képnek ugyanis csekély az önmagában való (anyagi) szépsége-értéke, tehát nem nélkülözheti az erős kulturális előfeltevéseket. Mert ugyan helyénvaló Heidegger megfigyelése: "A művészetet is lehet a kultúra művelésének egyik területeként tekinteni. Ebben az esetben azonban a lényegéből semmi sem tapasztalható meg. A művészet lényegét tekintve olyan beavatás és menedék, melyben a való mindig újra meg újra az embernek ajándékozza addig rejtett ragyogását, hogy világosságában az ember élesebben lássa és tisztábban hallja azt, ami a lényéhez szól." - ám Heidegger még nem szembesült e képiség sajátos "gépiségével", azzal a szenvedő magárahagyatottsággal, mely mindenképp a klasszicitás támogatásáért kiált.

Ezzel összefüggésben rákérdezhetünk a digitális képalkotás mikéntjére, ábrázolás és absztrakció vagy nonfigurativitás arányára is. A digitális kép létmódjában átszellemített (fényben áztatott), funkciójában profán (mindközönségesen kommunikatív). Jól áll neki az esetlegesség s az attraktivitás egyaránt. "Minden ízében olyan." Milyen? Olyan megszentült, levegős, mégis olyan halott. ( Itt, most, az eredeti létformájának megfelelő képernyő-képről beszélek, nem a kiprintelt képről; - minden elektrográfiával foglalkozó művész újra és újra szembesül a képernyő-kép s a nyomtatott kép közti különbséggel.) A digitális technika absztrakcióra utasítja kezelőjét: egyfelől bizonyos áttételességénél fogva egyszerűsítésre, hogy ne mondjam szimbolikusságra kényszeríti a gondolkozást, nem teszi lehetővé finom átmenetek képzését, s az anyagszerű mélységet, másfelől maga a tény, hogy egyáltalán a kép létezése a mesterséges fény lététől függ, eleve magának a fénynek a meglététől, mintegy "szakrálisan" az alaktól, az ábrázolástól független "ábrázolásra", absztrakcióra készteti bármilyen erős realitásérzékkel megáldott művelőjét. Műfajok szűnnek meg általa: a csendélet, a portré, a zsáner eltűnik a képernyőről vagy idiogrammává züllik. Kandinszkij hazaérkezett, s egyben elveszítette primátusát. Mert innentől mindenki, minden amatőr vagy mester kénytelen alkalmazkodni ezen új természetességhez.

Művészet vagy élet? Ez a romantikus felvetés minden alkotót megkísért, különösen az ifjúi elszánások korában. Döntésünk volt: művészet, de nem feltétlenül a művészeti kánon keretén belül. Örülünk, ha mégis, mert ez így természetes, de nem feltétlenül. Az adott, korlátozott korban a hiányzó szakralitás, a hiányzó szertartások helyett találtuk ki magunknak, pontosabban: használtuk fel a performance-t, a filmet. Az installáció csak része volt a szertartásnak, "műsor" nélkül soha nem készült. Nagyon hasonlít ez a gyakorlat a digitális kultúra mindenevéséhez, ha összművészetnek nem is nevezném, talán az ideologikusság hiánya miatt. Ám az áradó természetesség teret adhat az esetlegességeknek, az értékvesztésnek, ezért szükségessé vált bizonyos áttételek beiktatása a folyamatba. Rendszeresen használtunk egy transzparens takarást, egyfajta fénnyel és képekkel átszőtt felületet, mely mögött dolgoztunk, "előadtunk," s mely mint egy "digitális" fátyol borult a mögötte szenvedőkre. Eleinte az ellenséges külvilágtól választottuk el magunkat, de természetesen akkor is, most is, lételméleti-ismeretelméleti problémáról volt szó: szabad-e, s lehet-e egyáltalán művészként szólni a közönséghez, s ez milyen direktívákkal, milyen áttételeken keresztül lehetséges.

S mondja vala Baudrillard: "A kommunikáció társadalmibb a társadalminál (.) azzal, hogy mindenki számára lehetővé tette az interface-t, a közömbösséghez vezeti a társadalmi formát. A kommunikációs társadalom utópiájának nincs értelme, hiszen a kommunikáció éppen abból ered, hogy a társadalom képtelen önmagát meghaladni más célok irányában. (.)A hallgatást száműzték a képernyőről." Baudrillard lehetővé teszi számomra, hogy az Éneklő Akadémia egy másik specifikumáról szóljak, a média mégis-uralásáról, s ez így hangzik: hallgatni Arany. Évente egy-két produkció vagy évekig egy sem: egészséges, hogy ne mondjam: öko-paraszti attitűd. Tehát, s ezt ösztönösen tudtuk: meg kell szakítani az információ sodrát, ha jelentéssel, jelentőséggel kívánunk bírni.

Így és ezt tettük. Ezek a tanulságok. Azt azonban, hogy programszerűen lehet-e, kell-e foglalkozni a digitalizáció művészetbe emelésével, nem tudom. Ez esetben mintegy együtt kéne lélegezni a technikával, egyben lenni, egynek lenni, valahogy úgy, ahogy Plótinosz vezette Platónt - dualitásokon át - a keresztény egységbe: "Vagyis fény látja a másik fényt. Vagyis önmaga látja önmagát." - Ez lenne a futurisztikus feladat. Csak így lehetne a digitalizációs kultúra a tradíció része, mert hisz elvileg, létezésénél fogva szükséges, hogy ez megtörténjék. Lehet, hogy mindez szándéktalanul, más rajjal, más időben, innen, a klasszikus kultúrával és kézműves éthosszal fertőzöttek létideje és létmódja felől nézve szánalomra méltó alacsonysággal fog megvalósulni, s ki tudja, miféle falanszter áll majd fel mint lebutított Atlantisz.

Félelem és azonosulás-igény, teljesítmény-kényszer. Tehetetlenségi nyomaték. Szent Ferenc tudta, mi vár rá, és énekelt. Mi nem "tudjuk" biztosan, de énekelünk. Haljon meg régi énünk az újnak? - Egyáltalán: haljunk meg, aztán majd meglátjuk.

 

Elhangzott a szigetvári Vigadó Galériában rendezett III. Országos Elektrográfiai Szimpozion és kiállítás alkalmával 2009. szeptember 5-én.